فضای سبز

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است . فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت میکند.
محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است. فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت میکند.ایجاد فضای سبز توسط طراحان حرفه ای با تلفیق هنر سنتی و مدرن و ترکیب طبیعت و فرهنگ ها به دست می آید. در حال معاصر طراحی فضای سبز پلی است بین معماری فضای سبز و طراحی باغ.
طراحی فضای سبز با تکیه بر دو اصل می باشد: یکی تهیه نقشه فضای مورد نظر و دوم استفاده از عناصری که به فضای ما چشم انداز خاصی می دهد ، ما را در اجرای کارمان موفق می کند.